UNIWERSYTECKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY W ZAKOPANEM

image

Przyjęcia do Poradni Ortopedycznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego odbywają się na podstawie SKIEROWAŃ od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do Poradni Ortopedycznej.

 Każdy pacjent, który posiada skierowanie może zarezerwować sobie termin wizyty w Poradni Ortopedycznej.

 Do ustalenia terminu wizyty w Poradni Ortopedycznej potrzebne są następujące dane:

 imię i nazwisko,

numer PESEL,

adres zamieszkania,

telefon kontaktowy,

dane opiekuna (w przypadku dzieci do ukończenia 18-go r.ż.),

dane ze skierowania (w przypadku pacjentów pierwszorazowych).

Pacjenci PIERWSZORAZOWI (tzn. zgłaszający się po raz pierwszy; świadczeniobiorcy, którzy w ciągu ostatnich 730 dni (tj. 2 lat) nie korzystali ze świadczeń w danym zakresie; lub chcący się leczyć z powodu innego rozpoznania) MUSZĄ posiadać skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do Poradni Ortopedycznej już w momencie rezerwowania sobie terminu wizyty i wpisu do Kolejki Oczekujących.

 UWAGA !!!

Oryginał skierowania należy dostarczyć osobiście do Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego 

w Zakopanem w dniu rezerwacji terminu lub dosłać w ciągu 14 dniu na adres:

USOR

ul. Balzera 15

34-500 Zakopane

z dopiskiem: IZBA PRZYJĘĆ - SKIEROWANIE

NIE DOPEŁNIENIE ww. OBOWIĄZKU POWODUJE AUTOMATYCZNE SKREŚLENIE PACJENTA Z LISTY OCZEKUJĄCYCH

 Skierowanie na konsultację obejmuje jedną wizytę.

Skierowanie na objęcie leczeniem jest ważne do zakończenia leczenia określonej jednostki chorobowej.

 Skierowanie powinno zawierać:

 dane osobowe pacjenta,

rozpoznanie (w języku polskim oraz według kodu ICD-9),

dane lekarza wystawiającego wraz z numerem prawa do wykonywania zawodu,

numer umowy z NFZ jednostki kierującej,

datę wystawienia.

Podczas rejestracji przy okienku należy okazać:

 ważny dokument stwierdzający tożsamość,

oryginał skierowania (jeśli nie był dostarczony),

dokument potwierdzający prawo do świadczeń (dobrowolnie),

rezydenci UE - poświadczenie wydane przez NFZ (obowiązkowo).

INFORMACJE DLA CUDZOZIEMCÓW

Cudzoziemcom na podstawie KARTY EKUZ lub Certyfikatu zastępującego kartę EKUZ przysługują TYLKO świadczenia zdrowotne NIEZBĘDNE z przyczyn medycznych. 

W celu uzyskania planowanego leczenia neleży przedstawić dokument unijny S2, S3, DA1, E112, lub E123.